دوشنبه ١٣٩٧/٣/٢٨    EN
 مدیر سیستم
  بيمارستان دوستدار ايمني
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1391/07/15
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

نظر به اجراي فراگير طرح بيمارستان دوستدار ايمني (طرح پايلوت 2 بيمارستان بافت و بردسير) مقتضي است كليه بيمارستانهاي تابعه ضمن آمادگي كلي در دوره هاي آموزشي كه متعاقبا اعلام خواهد شد شركت  و مقدمات لازم را جهت اجراي طرح فوق مهيا نماييد.